مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

ابلاغیه مدیر کل محترم دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران

ابلاغیه سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت
استان اصفهان

فراخوان رییس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ