مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

تصاویر نشست 8 ویژه سازندگان برج ها و پروژه های بزرگ

تصاویر نشست 13 ویژه بزرگان صنعت ساختمان

تصاویر نشست 16 ویژه تجار و بازرگانان کشورهای همسایه

تصاویر نشست عراق ویژه تولیدکنندگان ایرانی

تصاویر نشست 4 ویژه پروژه های بزرگ

تصاویر نشست 15 ارگ ویژه مذاکرات مستقیم صنعت ساختمان ایران

تصاویر نشست تخصصی گرجستان

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ