مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

دعوت مرکز از تولیدکنندگان معتبر مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان کشور جهت مشارکت در تامین ساخت و سازهای بزرگ کشور عراق با هدف توسعه صادرات و ارزآوری

از هر نوع مصالح و تجهیزات ابتدا دو تولیدکننده معتبر گزینش و بطور یکساله دعوت به تامین پروژه های بزرگ ساختمانی عراق می گردد، در این راستا تا جایی که ان دو تولیدکننده قدرت تامین و انعقاد قراردادهای تجاری را داشته باشند آن دو به بازار ساخت ساز عزاق معرفی می گردند و در صورت عدم تامین، نفرات سوم به بعد نیز جهت کمک در تامین بازار پر ساخت و ساز آن کشور دعوت می گردد. اولویت ثبت نام با تولیدکنندگانی است که زودتر از دیگر رقبا اقدام نمایند

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ