مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

دعوت مرکز از انجمن های صنفی بخش صنعت ساختمان جهت مشارکت در صادرات و ارزآوری با معرفی واحدهای تولیدی معتبر مصالح و تجهیزات

مدیر مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق از مدیران محترم انجمن های صنفی مرتبط با صنعت ساختمان جهت مشارکت در صادرات و ارزآوری از بازار پر ساخت ساز عراق درخواست همکاری نمود تا ابتدا خود انجمن با مشارکت چندین تولیدکننده توانمند صنف مدیریت تامین پروژه های بزرگ کشور عراق را عهده دار باشد و یا با معرفی واحدهای تولیدی توانمند صنف به دبیرخانه در منافع مالی و اعتباری آن تولیدکنندگان سهیم باشد.

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ