مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

10

بازدید آقای شهیدی سفیر جمهوری اسلامی ایران از نشست ارگ در گرجستان

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ