مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

4

حضور جناب آقای زهیر شربه رئیس اتاق بازرگانی نجف اشرف در نشست تخصصی ارگ

10

جلسه تولیدکنندگان حاضر در نشست ارگ با رئیس اتاق بازرگانی نجف اشرف

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ