مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان ایران در عراق

با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

شرکت توسعه ارتباطات بین المللی تجاری ارگ